Gönderen Konu: organik yumurta üretimi  (Okunma sayısı 33468 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ali_Can

 • Ziyaretçi
organik yumurta üretimi
« : Mayıs 30, 2009, 10:28:14 ÖS »
Organik kanatlı yetiştiriciliğinde, tür ve ırk seçiminde yerel koşullar göz önüne alınır,doğal olarak hastalığa dayanıklı tür ve ırk seçimine dikkat edilir.
Organik kanatlı yetiştiriciliğinde, organik tarım metoduyla üretim yapan işletmelerden getirilen ve tamamen organik yemlerle beslenen,genetik yapısı değiştirilmemiş, çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı havyanlar damızlık olarak kullanılır.
Yumurta üretimi için piliçler 18 haftadan büyük olamaz.Et lik piliçler geldikler i çiftlikten ayrıldıklarında üç günlükten daha küçük olmalıdır.
 
Kanatlı Hayvanların Bakımı ve Barınakları
 
   Kümesler sıhhi bir yapı malzemesi nden inşa edilmeli, hayvanlar yem ve suya kolayca erişebilmelidir.Binaların yalıtımı, ısınması ve havalandırılması iyi olmalı, binalara çok iyi bir şekilde doğal hava ve ışık girebilme lidir.
Binadaki hayvan sayısı arttıkça ve doğal olarak durabilec ekleri,kolayca yatabilec ekleri, dönebilecekleri, kendileri ni temizleye bilecekle ri,gerinme ve kanat çırpma gibi tüm doğal hareketle ri yapabilec ekleri yeterli büyüklükte yer sağlayacak şekilde olmalıdır.
Kanatlılar doğal otlaklard a yetiştirilmelidir ve kafeslerd e tutulamaz lar.Su kanatlıları iklim şartlarının elverdiği zamanlard a akarsular a, gölet veya göllere erişebilmelidir.
Kümeslerin asgari üçte biri düz yapıda olmalı ve sap-saman, talaş, kum veya dışkı toplanmasına elverişli olmalıdır.
Kümeslerde yeterli sayıda tünek bulunmalı ve tavuk saysına göre giriş/çıkış delikleri olmalı ve bu delikler kümesin her 100 m2 si için asgari toplam 4 m uazunluğa sahip olmalıdır.
Her kanatlı  barınağı aşağıdakilerden fazla hayvan barındırmamalıdır;
4800 adet piliç, 3000 adet yumurta tavuğu, 5200 adet afrika tavuğu, 4000 adet dişi Muscovy veya Pekin ördeği, 3200 adet erkek Muscovy veya Pekin ördeği veya diğer ördekler, 2500 adet etlik horozu, kaz veya hindi.
Etlik piliçler için toplam kullanılabilir kümes alanı 1600 m2 yi şmamalıdır.
Yetiştirilen her kanatlı gurubu arasındaki sürede, binalar sağlık koşulları nedeniyle boşaltılmalıdır.Bu süre içersinde binalar ve tesisat  temizlenm eli ve dezenfekt e edilmelid ir.
 
Kanatlı Hayvanların Sağlığı ve Veteriner Mücadelesi
   1). Organik kanatlı yetiştiriciliğinde, hayvanları genetik yapısı değiştirilemez ve genetik yapısı değiştirilmiş organizma lar ve bunlardan üretilmiş ürünler organik tarım metoduna uygun olmadığından, organik hayvansal üretimde de kullanılamazlar.Antibiyotikler, koksidiyo statikler ve diğer büyümeye yardımcı suni maddeler ve başka amaçlar için hormonların veya benzer madddeler in kullanılması yasaktır.
   2). Gaga kesme, kanatları yolma gibi yöntemler uygulanam az.
 
Organik Yatiştiricilikte Veteriner ilaç Uygulamal arı Aşağıdaki Gibi Olmalıdır:
a-       Tedaviye alınan kanatlı türü üzerinde kimyasal bileşimli ilaç uygulamal arı yerine, Bitki özleri gibi bitkisel ilaçlar, bitki, hayvan ve mineral kaynaklı maddler kullanılmalıdır.
b-       Yukarıda bahsedile n maddeleri n kullanımının hastalıkla veya yaralanma yla mücadelede yetersiz kalması veya hayvanın acı çekmemesi için tedavinin gerekli olduğu durumlard a veteriner kontrolünde kimyasal bileşimli ilaçlar veya antibiyot ikler kullanılabilir.
c-       Önleyici tedavi olarak kimyasal bileşimli veteriner ilaçları veya antibiyot iklerin kullanılamsı yasaktır.
d-       Üretim biriminin bulunduğu belirli bir alanda bir hastalığın çıkması halinde,bağışıklık sağlayan veteriner ilaçları kullanılabilir.
e-       Veteriner ialalrı kullanılacağı zaman konulan teşhis, müdahale yöntemi, tedavi süresi ve ilacın yasal kesilme süresi ile birlikte kullanılan ürün tipi açıkça kayıt edilmelid ir.
f-         Bir hayvana normal koşullarda verilen veteriner ilaçlarının son uygulandığı tarih ile bu hayvanlar dan organik ürün elde edilme tarihi arasındaki süre ialcın tanımlanmış kesilme süresinin iki katı olacak veya kesilme süresi belirtilm emiş hallerde 48 saat olacaktır.
g-       Aşı uygulamal arı, parazit tedavisi, bir hayvana veya hayvan grubuna bir yıl içersinde ikiden fazla veya azami üç kez kimyasal bileşili veteriner ialçalrının veya antibiyot iklerinin uygulanma sı halinde, söz konusu hayvanlar veya bu hayvanlar dan elde edilmiş ürün sıfatıyla satılamazlar ve geçiş sürecine alınırlar.
h-       Yumurta üretiminde, 5 gün içersinde sentetik ilaç verilmiş ise organik ürün olarak satılamaz.
i-         Kanatlılarda yumurtlam ayı ve yumurta sarısını artırıcı yada kalite düzenleyici sentetik maddelr ile doğal olmayan yöntemler kullanılamaz.                 
Kanatlı işletmelrindeki binaların, ekipmanın temizlenm esi ve dezenfekt e adeilmesi amacıyla izin verilen ürünler;
Sabun, su ve buhar, kireç kaymağı, kireç, sönmemiş kireç,sodyum hipoklori t ( örn: çamaşır suyu ), kostik soda, oksijenli su, doğal bitki özleri, sitrik, parasitri k asit, formik, laktik, oksalik ve asetik asit, alkol, formalin ve sodyum karbonattır.
 
Organik Üretimde Yem Temini ve Hayvan Besleme
1-       Yem kullanımındaki amaç, üretimin azami düzeye çıkarılmasıdan çok, hayvanların muhtelif gelişim evrelerin deki beslenme ihtiyaçları karşılanırken keliteli üretimin sağlanmasıdır.
2-       Hayvanlar organik olarak üretilmiş yem maddeleri ile beslenmel idir.
3-       Hayvanlar, tercihen yetiştirildikleri işletmeden sağlanan yemlerle, bunanimka n olmaması halinde yönetmelik kurallarına uygun hareket eden diğer birimlerd en veya işletmelerden sağlanan yemlerle beslenmel idir.
4-       Ortalama olarak rasyon formüllerinin % 30 ‘una kadarı geçiş sürecindeki maddeleri içerebilir.Dönüşümdeki yem maddeleri aynı işletmeden geliyorsa bu oran % 60 ‘ a artırılabilir.
5-       Çifçinin yemlerini yalnızca organik üretimden sağlayamaması halinde klasik yem ham maddeleri nin sınırlı oranda kullanılmasına izin verilir.H er yıl için izin verilen gelenekse l yem hammaddel eri azami  kullanım oranı kanatlı hayvanlar için % 20 ‘dir.Kanat lılarda besi aşamasında kullanılan yem formülü asgari % 65 tahıl içermelidir.
6-       Kanatlı rosyanlarına kaba yem, taze veya kuru ot veya silaj ekenmelid ir.
7-       Antibiyot ikler, koksidiyo statlar, ilaç maddeleri, sentetik büyütücüler veya büyümeyi veya üretimi geliştiren diğer maddeler kanatlı beslenmes inde kullanılamaz.
8-       Sentetik yen katkı maddeleri, sentetik amino asitler, yem işlemeye mahsus yardımcı maddeler ve genetik değişimden geçirilmiş organizma lra kullanılamaz.
9-       Mezbaha artıkları ( et-kemik, kan unu, et unu vb.), heksan gibi solventle r veya diğer kimyaslla rla ekstrakte edilmiş yağlı tohum küspeleri, üre, hayvan gübresi kanatlı beslenmes inde kullanılamaz.Organik Hayvan Yetiştiriciliğinde Üretim Modelleri
1-Organik Kanatlı Yetiştiriciliğinde Serbest Üretim modeli
    Serbest üretim genel hatlarıyla tavukların yapay ortamdan uzak olacak şekilde yerde barındırılması ve açık alanda otlatılması şeklinde tanımlanmaktadır.
    Geçici bir kümeste veya ağılda barındırılan tavukların hasat sonrası tarlada kalan daneleri topladığı veya tarlada bulunan zararlıları temizlediği bilinen bir uygulama olarak gözükmektedir.Yetiştiriciler tarafından yaşamalarına izin verilmeye n kabuklu ve zararlı böcekleri ortadan kaldıran ve doğal olarak biyolojik mücadele yapan tavuklar özellikle çiftliğin karma ekonomisi ne katkıda bulunmakt adırlar.
Eğer serbest broylar yetiştiriciliği yapılacaksa kullanılan hayvanların buna uygun olamsı gerekmekt edir.Önerilen sürü büyüklüğü bir kümeste 200 adet broyler olmasına karşın izin verilen sayı 500 adede kadar çıkmaktadır.Eğer organik serbest broyler üretimi sertifika lı olarak yapılacaksa günlük yaşta civciv almak gerekmekt edir.Hang i yolla olursa olsun hiçbir şekilde enfeksiyo nlara karşı aşılamay ve herhangi bir veteriner uygulamasına izin verilmeme li, kayıtlar düzenli ve yeterli olacak şekilde tutulmalıdır.
    Doğal olarak otlatılan sofralık tavuklar 12 haftalık yaşta kesime hazır duruma geleektir .Bu zaman sonunda canlı ağırlıkları yaklaşaık olarak 1,8-2,3 kg arasında değişmektedir.Ticari organik tavuk üreticileri kendi çiftliklerinde kesip işleyebilir veya lisanslı kesimhane lere gönderilebilirler.
   Serbest yumurta tavukçuluğu modelinde, 0,5 x 0,3 m ebatlarında, römorklar yardımıyla havanın uygun olduğu durumlard a 3-4 günde bir yer değiştirilerek tavuklar otlatılmaktadır.
   
      2-Organik Kanatlı Yetiştiriciliğinde Otlatma Modeli
         Otlatma modelinde, günlük olarak yer değiştirebilen hareketli kafesler inşa edilmiştir.Her bir kafeste 50 tavuk                       bulunur ve folluklar kafeslere asılmıştır.Otlamaya ilaveten yem tüketiminin % 30 ‘ u kadar karma yem tavuklara verilmekt edir.
 
     3-Organik Kanatlı Yetiştiriciliğinde Yarı Yoğun Üretim Modeli
      Bu üretim modelinde 500 tavukluk barınaklar inşa edilmekte ve 4 bölgeye ayrılmış 90 metrekare lik bir gezinme alanı oluşturulmaktadır.Havanın uygun olduğu günlerde sıra ile otlama yapılmaktadır ve ilave olarak kerma yem verilmekt edir.

son resim stajımı yapacağım yer olan, türkiyenin ilk organik yumurtasını üreten kurumdur.
erbeyli incir araştırma enstitüsü (tavukçuluk birimide mevcut) incirliov a/ aydın

Celil Sami

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #1 : Mayıs 30, 2009, 10:41:40 ÖS »
Organik Yumurta Üretimi Konusunda
Paylaşımınız İçin Teşekkürler

Mustafa Alaca

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #2 : Mayıs 30, 2009, 10:51:51 ÖS »
(genetik yapısı değiştirilmemiş) senin staj yapacağın yerdeki Atak-s ler hibrit değil mi?genetik yapısı değişmemiş mi bunların..

Ali_Can

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #3 : Mayıs 30, 2009, 11:20:47 ÖS »
(genetik yapısı değiştirilmemiş) senin staj yapacağın yerdeki Atak-s ler hibrit değil mi?genetik yapısı değişmemiş mi bunların..

mustafa abi bende anlam veremedim baya düşündüm bu konuda sadece burda değil organik yumurta üretimi yapan firmalard a denizli, atk ve atak-s kullanıyor. tavuklarım organik beslendiğini oanylatıp sertifika sını almak için 4 ay kontrolör firma tarafından denetlenm esi gerekiyor . belkide 4 ay beklendiğinde bu göz ardı ediliyo olabilir. veya atak-s lerin bir kaç nesil sonrasıdır.

Bekir_Boyalikli

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #4 : Mayıs 30, 2009, 11:41:51 ÖS »
Tam ideal yetiştirme şekli, fakat çok riskli. Allah muhafaza aşısız, ilaçsız, kimyasalsız, geldi mi üç günde biter kümes. Yanılıyor muyum acaba ?

Arkadaşların yorumlarını alabilir miyiz ?

Ali_Can

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #5 : Mayıs 30, 2009, 11:59:00 ÖS »
bekir abi sonuna kadar haklısın. organik yumurta fiyatlarının yüksek olma sebebide bu zaten verim az, risk fazla.
kimyasal ilaç yok doğal ev yapımı ilaç, antibiyot ik niteliği olan bitki veya bitki özleri kullanıbilir.
epey bi zamandır tavuk besliyoru m üstelik benm kümesim bile yok tavuklar ağaca tünüyor kendi hallerind e yaşıyolar öyleyken şimdiye kadar bişey olmadı ama bu olmayacagı anlamına gelmez. dikkatli olmak lazım.
dikkat ettiyseni z ilk ve son resimde tavuklar ağ ile muafaza edilmiş. kuş gribinden sonra üretim yapan yerlerde bu mecburi.
ama bu iş yapılır biraz sermaye istiyor ama sonucunda da iyi kazanırsınız.
organik zeytin,zeytinyağı ve yumurta üretmek amacım bu yüzden organik tarım okuyorum.
daha ilk yılım şuan için pek bi bilgim yok ama ilerde mutlaka bilgileri mi paylaşırım. özellikle bir projem var gerçekleştirirsem sizler içinde örnek olabilir. saygılar.

Bekir_Boyalikli

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #6 : Mayıs 31, 2009, 02:34:05 ÖÖ »
Risk biraz taviz ile azaltılabilir belki. Aşı, vitamin ve hastalık belirtisi nde ilaç gibi. Bence önemli olan büyüme hormonu ve antibiyot k gibi doğrudan insana geçip tehlikeli neticeler doğuran sebeplerd en kaçınırsa o da organik sayılabilir.

Baksana seninkile r bile ebter civcivler le organik yapıyorlar.

Doğrusu senin yazdıkların çok katı kurallar.

Ali_Can

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #7 : Mayıs 31, 2009, 12:23:10 ÖS »
ticari anlamda organik yumurta üretmeyi düşünüyorsanız istisna yok mutlaka tc tarım bakanlıgının amblemi bulunan sertifika dan almak zorundasınız bu sertifika yı tarım baknlığıyla anlaşalı 50 ye yakın sertifika syon kuruluşu veriyor. tavukta 4 ay geçiş süreci var bu 4 ay boyunca firmanın gönderdiği kontrolörler gözetim yapıyor. sertifika nın verilmeme si o kadar emeğin ve paranın boşa gitmesi demek. :)

Fikret_Cakir

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #8 : Mayıs 31, 2009, 12:29:18 ÖS »
alıcan  kardesım  bıldıgımız  gıbı  hıbrıt  yumurta  tavukları genel  olarak  bırkac  ozellıklerıne  gore  seleksıyona  tabı  tutulurla r   bunlardan  bazıları  yumurta  buyuklugu ,yumurta  verımı,  yasam gucu ,  yemden yararlanm a,hastalıklara  dayanıklıklık, canlı  agırlık v.s  gıbı   bu  seleksıyon  tavugun  daha  cok  yumurtlam ası  ve  daha  kalıtelı  yumurta  almak  ıcn  yapılır  . yumurta  organık  meselesıne  gelınce  tavugun  cınsının  bunda  hıc  bır  onemı  yok  yanı  hıbrıt  olmus  koy  tavugu  olmus  fark  etmez  bunnda  onemlı  olan  tavugun  yedıgı  besındır   mesela  sımdılerde  market  lerde   omega3 , lıkopen,selenyum bakımından  zengınlestırılmıs  yumutrakl ar  satılmakta  yanı  tavugun  yedıgı  yeme  gore  yumurta  ıcerıgı  degısebılmektedır   organık  yumurtada  tavugun  tamamen  dogal  beslenmesını  amaclar  ancak  kafes  ve  koruma  altındakı   tavuklar  rtesımde  oldugu  gıbı  yınede  ınsan  mudahaele sı  altında  beslenmek tedır  yanı  organık  olmaz  cunkı  sonucta  sızın  verecegınız  yeme  gore  yumurta  gelısır  ama  yarı  organık  olur   oda  yumurta  yemı  yerıne  bugday  mısır  kırması .vs  vererek    oysa  dogal  yumurtada  tavuk  ıhtıyacı  olan  besın maddelerını  kendı  secer   yanı  ne  zaman  ne kader  ve  ne  yıyecegını   kendı  belırler ve  buda  organık   yumurta  olur  saygılar

Ali_Can

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #9 : Mayıs 31, 2009, 12:41:13 ÖS »
fikret abi çok haklısın ama kuş gribi çıktıktan sonra tavukların kısıtlanması mecburi. örneğin yabani hayvanların sularından içmemeleri vs için ustlerini ağla kapatmak şart.

ahmet orhan

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #10 : Haziran 27, 2009, 09:46:58 ÖS »
Ali can kardeşim.ben de kümeslerimin be önündeki açık alanı en kısa zamanda balık ağı ile kapatacağım.sizin görüşünüz çok hoşuma gitti.şu kumrular var ya onlardan bıktım.devamlı bahçeye iniyorlar .önlemini aşacam.bol ve sağlıklı evciller

Erdal_Ali

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #11 : Temmuz 04, 2009, 05:08:04 ÖÖ »
Bu konuda Fikret beye katılıyorum. Organik olacaksa tam organik olmalı. çok geniş bir arazide dolaşıp ne bulurlars a onlarla beslenece kler. insan yardımı olmayacak . hatta bazı doğu ülkelerinde böyle tavuk besleyenl er varmış. bu yüzden tavukları çok severler kendi rızklarını kendileri buluyorla r bize yük olmadıkları gibi yumurta veriyorla r diye... :)

Yok eğer yemini siz verecekse niz aşısını da yapın. çünkü tavuklar doğadan binlerce çeşit şeyler bulup yiyorlar kimisi antibiyot ik etkili, kimisi bağışıklık gücünü arttırıcı.. bundan mahrum olurlarsa kolayca hastalık kapabilir ler.

Bizim rize çayı için dünyanın tek organik yetiştirilen çayı deniyor ama onlarda da suni gübre kullanılıyor! bu iş de ona benzedi.

Erol DAL

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #12 : Temmuz 04, 2009, 10:17:13 ÖÖ »
http://www.kulucka.net/forum/index.php?topic=105.0

Geçenlerde organik yumurta üretimi şartnamesini siteye eklemiştim. Kimse okumamış tabikii :)

Bu konu hakkında çok taze olarak müracaat edince başımıza gelenleri yazarım. İnanın gülermisin ağlarmısıın durumundn a başka bir şey değil.

İnsan bu ülkeyi bizim adımıza yönetenler ki,me hizmet ediyor acaba diye düşünmeden edemiyor.

En kısa sürede beraber organik yumurta işine heves ettiğim arkadaşımında onayını alarak bu konuyu sizinle paylaşacağım.

Selamlar

Kazim_Varol

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #13 : Temmuz 20, 2009, 02:26:10 ÖS »
Erol kardeşim ne yaptın organik yumurta üretim işini....

Erol DAL

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #14 : Temmuz 20, 2009, 03:02:23 ÖS »
Kazım abi merhaba;

Organik yumurta konusunu inanın şu anki kümesimi devletin elinden kurtardığıma şükrederek kapattım.

Kısaca ne siz sorun ne de ben anlatıp da günaha gireyim abi. Umarım yeterince açık olmuştur izahat :D

Selamlar

Kazim_Varol

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #15 : Temmuz 20, 2009, 03:18:44 ÖS »
Erol kardeşim anladım... ne yapmaya çalışıyorlar anlıyamıyorum hep set çekiyorlar aydında yapılan üretim çok farklı bir üretim değil oradan bir hoca ile görüştüm bahçemde yetiştiriyorum ve sadece buğday mısır ve gezinerek yediği tavuklarımın diye bahsettim oda bana sende yarı organik yapıyorsun dedi ama sertifika alamıyorsun ne yapalım bizde satmayız hediye ederiz yumurtala rımızı ama tadı bir başka oluyor bu yumurtala rın kendine kadar yetiştir yeter sağlık olsun.... ..

Ali_Can

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #16 : Temmuz 20, 2009, 10:17:45 ÖS »
yanlış bir şeye vesile olmak istemem ama işi bilmek lazım  ;)

Ali_Can

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #17 : Ağustos 20, 2009, 10:58:38 ÖS »
staj yaptıgım yer erbeyli incir araştırma enstitüsü/ aydın türkiyede ilk organik yumurta ve organik et tavugu yetiştiren yerdir.
bunlar müdür muavinimi zin çektiği resimler.
Ali_Can

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #18 : Ağustos 20, 2009, 10:59:22 ÖS »ersinpaksoy

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #19 : Ağustos 20, 2009, 11:15:25 ÖS »
Ali Can Kardeş
Bu konuyu ben de araştırıyordum. Fotoğraflar ve faydalı bilgiler için çok teşekkürler. Senden soracağım çok şeyler olacak. Selamlar.
Bu arada unutmadan benim sülünlerin sevkiyat işinde bir gelişme var mı?
Ersin PAKSOY

Adem_Cevikel

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #20 : Ağustos 21, 2009, 01:05:12 ÖÖ »
İşte kanatlı hayvan beslenece k yer tam idaelimde ki gibi Allah nasip ederse bende bahçenin üstünü yanlarını resimdeki gibi yapacağım

zekeriya kuzu

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #21 : Ağustos 21, 2009, 06:30:45 ÖÖ »
ahhh rüyadamıyım neyim lütfen beni uyandırmayım cümleten Baki selamlar

Kazim_Varol

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #22 : Ağustos 21, 2009, 11:12:52 ÖÖ »
Ali can kardeşim sağol bu konu hakkında sayende organik kümesi ve açık alanlarını gördük bilgi sahibi olduk paylaştığın için teşekkürler...

Kazim_Varol

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #23 : Ağustos 21, 2009, 11:25:49 ÖÖ »
Bu tavuklar her gün yumurta yaparmı?

ersinpaksoy

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #24 : Ağustos 21, 2009, 07:34:03 ÖS »
Ali Can Kardeşim,
Daha öncede yazdığım gibi konuyla ilgilendiğimi belirtmiştim. Epeyce bir zaman önce Enistitünün web sitesinde n kendileri ne müracaat ettim, bilgi istedim. Ama bana bir cevap vermemişlerdi. Sayende işi epeyce çözdüm. Fotoğraflar ise daha da faydalı oldu. Tekrar teşekkürler.
Ersin

Nadide Türk

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #25 : Mayıs 21, 2010, 02:36:07 ÖS »
Ben yukarda gösterilen resimleri n hiçbirini göremiyorum  ???

izzet_muroz

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #26 : Mayıs 21, 2010, 04:02:33 ÖS »
Bende yukarda gösterilen resimleri n hiçbirini göremiyorum

Serkan_Kocaman

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #27 : Mayıs 21, 2010, 05:59:17 ÖS »
Arkadaşlar bende göremiyorum.
nedeni geçmiş zamanda sitemize yapılan bir saldırı yüzünden server'ımızı değiştirdik. o yüzden çözünürlüğü yüksek olan resimleri otomatik olarak silindi.

bizimde ne resimleri miz gitti bu arada bir bilseniz:(

izzet_muroz

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #28 : Mayıs 21, 2010, 06:48:39 ÖS »
geçmiş olsun.... .

SELİM ÇİÇEK

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #29 : Haziran 23, 2010, 02:57:57 ÖS »
SELAMÜNALEYKUM ARKADAŞLAR HERKESE İŞLERİNDE BAŞARILAR DİLERİM
ORGANİK YUMURTA İŞİ İLE İLGİLENİYORUM .
SİTEDE ALİ ARKADAŞIMIZIN GONDERMİŞ OLDUĞU RESİMLERİ GÖREMİYORUM
ELİNDE RESİMLERDEN OLAN VARSA GÖNDERİRSE SEVİNİRİM
VEYA ALİ CAN KARDEŞİMİZİN ELİNDEKİ   RESİMLERDEN ÖZELDEN  GÖDERİRSE SEVİNİRİM
SAYGILAR 

yasin aktas

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #30 : Haziran 23, 2010, 04:58:16 ÖS »
SELAMÜNALEYKUM ARKADAŞLAR HERKESE İŞLERİNDE BAŞARILAR DİLERİM
ORGANİK YUMURTA İŞİ İLE İLGİLENİYORUM .
SİTEDE ALİ ARKADAŞIMIZIN GONDERMİŞ OLDUĞU RESİMLERİ GÖREMİYORUM
ELİNDE RESİMLERDEN OLAN VARSA GÖNDERİRSE SEVİNİRİM
VEYA ALİ CAN KARDEŞİMİZİN ELİNDEKİ   RESİMLERDEN ÖZELDEN  GÖDERİRSE SEVİNİRİM
SAYGILAR

Selim Bey tanışma bölümünü ziyaret etmeden, forum kurallarını okumadan direkt konuya girmişsiniz bende direkt cevap vereyim.
birinicis i büyük harf kullanmak yasak.
ikincisi Alican malesef artık sitemizin üyesi değil.

SELİM ÇİÇEK

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #31 : Haziran 23, 2010, 05:15:32 ÖS »
Özür dilerim Yasin bey kurallara uymaya dikkat edeceğim.
İlginiz için teşekkürler.

yasin aktas

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #32 : Haziran 23, 2010, 06:07:23 ÖS »
Özür dilerim Yasin bey kurallara uymaya dikkat edeceğim.
İlginiz için teşekkürler.

Estağfurullah Selim Bey, özür dilemeniz e gerek yok, sadece bilgilend irme amaçlı yazdım.
Umarım organik yumurtala rı üretirsinizde bizde sizden satın alırız.
Hayırlı günler.

muratvarol

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #33 : Haziran 23, 2010, 10:31:21 ÖS »
staj yaptıgım yer erbeyli incir araştırma enstitüsü/ aydın türkiyede ilk organik yumurta ve organik et tavugu yetiştiren yerdir.
bunlar müdür muavinimi zin çektiği resimler.


Merhaba Ali Bey,

Öncelikle organik ürün yetiştiriciliğine olan merakından ve çabandan dolayı kutluyoru m. Ancak ben de birşeyler belirtmek istiyorum . Türkiye' de organik tavuk yetiştiriciliğini Türkiye' de tek olan full entegre tesisleri mizde Tarım bakanlığından onaylı olarak ilk biz yaptık ve halen yapmaktayız. Bazı zincir marketler de organik tavuklarımız ve yumurtala rımız satılmaktadır. Reklam olmaması amacıyla marka ismi vermek istemiyor um. Bildiğim kadarıyla bir kaç ay önce bir firma daha piyasaya giriş yaptı ancak ne kadar uzun ömürlü olur bilmiyoru m. Lütfen yanlış anlamayın bunu kendimizi övmek için söylemiyorum sadece yanlış verilen bir bilgiyi düzeltmek istedim.

Bizim denetimle rimiz Alman Ceres firması tarafından yapılmaktadır. Bazı arkadaşlarımız belirttiği gibi organik üretimde tavukların kendi besinleri ni doğadan kendileri nin karşılayabilmeleri çok önemli. Bu nedenle normal üretim yapan firmaların 20.000-25.000 adet tavuk koyabildiği kümeslere biz 4.800 adetten fazla tavuk koyamıyoruz. Ayrıca tüm kümeslerimizin yanlarında geniş bahçeleri olmak zorunda yoksa organik üretim sertifika sı alamıyorsunuz. Tavuklar bu bahçelerden doğadan almaları gerekli besinleri karşılayabiliyorlar ve gezinti alanları geniş olduğundan organik üretimin önemli bir maddesi olan stresten uzak bir şekilde gelişimlerini tamamlıyorlar. Ayrıca tüm ürünlerimiz yine kendi ürettiğimiz, tüm hammaddel eri organik olan organik yemlerle beslenmek tedirler.

Kısacası organik üretim yapmak gerçekten çok zor ve masraflı bir iş. Alt yapısı sağlam olmayan firmaların bu işe kalkışmamalarını tavsiye ediyorum. Zira bu işi yapan firmalar bunun için trilyonlu k yatırım yapıyorlar..

Syg.


muratvarol

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #34 : Haziran 23, 2010, 10:33:06 ÖS »
Kusura bakmayın ikinci sayfayı okumadan yazmışım. Ali arkadaşımızın artık üyemiz olmadığını görmedim..

Aydin_Unal

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #35 : Haziran 24, 2010, 01:23:37 ÖÖ »
olsun bizi bilgilend irmiş oldunuz bu sayede.

SELİM ÇİÇEK

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #36 : Haziran 24, 2010, 11:24:30 ÖÖ »
verdiğin bilgiler için teşekkürler
bu resimlerd en elinde olan vaarmıdır acaba bizimle paylaşabilirmi.
saygılar

M.Ali Açıkyıldız

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #37 : Haziran 24, 2010, 11:47:08 ÖÖ »


Uploaded with ImageShack.us

emin yılmaz

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #38 : Şubat 28, 2011, 02:03:13 ÖÖ »
arkadasla r ben herşeyi doğal yapıyorum ama organik sertifika m yok şimdi yumurtala r organik deilmi?daha önce 1 hafta  bakkal yumurtası yidiğimde ellerimin bütün derilerik aşıntıdan dökülüyordu fakat şimdi 4 aydır hergün yiyorum daha hiç alerji olmadım sera domatesi yediğimdede aynı alerji olayı oluyor

Ferhat şen

 • Ziyaretçi
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #39 : Eylül 15, 2011, 11:35:10 ÖS »
organik yumurta üretimi Ticari olarak yapılırmı deniyenin iz oldumu  resmi prosedürleri  bilen varmı


----------------------------------------------------------------------------

http://www.tarimsalhaber.com/organik-yumurta-uretimi.htm

araştırırken buldum haber kaynağı olarak  sitemiz verilmiş

sayfanın en altında   Haber Kaynağı: www.kulucka.net

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6032
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #40 : Şubat 28, 2014, 10:18:26 ÖÖ »
    adamlar en mükemmelini yapmışlar.       
.

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6032
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: organik yumurta üretimi
« Yanıtla #41 : Şubat 28, 2014, 10:42:33 ÖÖ »
Doğal yaşamda her şey tozpembe mi?

Mutlu tavuklar uçsuz bucaksız bir arazide kekikler, yoncalar yiyerek besleniyo r, canı istediği yere yumurta bırakıyorlar diye hayal ediyorsanız, dilerdim ki bu da doğru olsun. Çünkü işin aslı biraz farklı. Bizim ‘free range’ olarak ifade ettiğimiz tavukların üretiminde uygulanan farklı standartl ara göre yemyeşil tabir edeceğimiz araziler bazen tavukların çamur banyosu yaptığı yere dönüyor, bazen de ‘özgürce’ uçuşan tavuklar birbirler ini ‘istif seleksiyo n’ ile yok edebiliyo rlar. Dolayısı ile siz siz olun tavukların nereden geldiğinden ve hangi standartl arla yetiştirildiğinden emin olun.

Aslında gerçek tavuk bulma doğrultusunda belki de en verimli yol ‘organik’ üretim! Ne de olsa organik sertifika sı bedava dağıtılmıyor ve illa ki belli başlı şartlar kabul edilerek yatırım yapılıyor. Sonunda tavuk razı, biz razı! Madalyonu n diğer yüzü ise maalesef ekonomik mevzu. Tavuk lezzetlen dikçe pahası çoğalıyor, pahası çoğalınca talep gücü azalıyor ve çark ters işlemeye devam ediyor.

Chef Olivier bu noktada şuna dikkatimi çekiyor. Market tavuğu piştiğinde net gramajı neredeyse yarıya düşüyormuş. Köy tavuğu fiyatının market tavuğunun iki misli olduğunu hesaba katarsak, harcama olarak aynı, lezzet ve miktar olarak avantajlı çıktığımızı söyleyebiliriz...


.